لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 26 ماشین سازی تبریز 0 خونه به خونه مازندران 0 1396/12/13 14:30
week 9 خونه به خونه مازندران 0 ماشین سازی تبریز 0 1396/07/24
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ماشین سازی تبریز 2 خونه به خونه مازندران 1 1395/08/10 14:00
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ماشین سازی تبریز 2 خونه به خونه مازندران 2 1394/06/25
week 25 خونه به خونه مازندران 2 ماشین سازی تبریز 2 1394/11/19