لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 0 1396/07/29
week 27 گل گهر سیرجان 2 نفت مسجد سلیمان 1 1396/12/20 14:45
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06
week 4 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 35 نفت مسجد سلیمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/02/06
week 16 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/09/02
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 4 1393/08/04 16:00