لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شهرداري تبريز 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/07/24
week 26 نفت مسجد سلیمان 2 شهرداري تبريز 1 1396/12/13 15:00