لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صباي قم 1 شهرداري تبريز 1 1396/07/30
week 27 شهرداري تبريز 3 صباي قم 1 1396/12/20 14:45
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 صباي قم 3 شهرداري تبريز 1 1390/07/30
week 28 شهرداري تبريز 1 صباي قم 3 1390/01/10
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صباي قم 4 شهرداري تبريز 4 1389/06/01
week 23 شهرداري تبريز 0 صباي قم 1 1389/11/29