لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فجر سپاسي شیراز 3 شهرداري تبريز 1 1396/08/30
week 31 شهرداري تبريز 1 فجر سپاسي شیراز 3 1397/01/21 16:30
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 فجر سپاسي شیراز 2 شهرداري تبريز 1 1390/09/18
week 33 شهرداري تبريز 0 فجر سپاسي شیراز 0 1391/02/17