لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 1 اکسين البرز 0 1396/07/18
week 25 اکسين البرز 1 مس كرمان 1 1396/12/06 14:15
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 3 اکسين البرز 1 1395/09/24
week 34 اکسين البرز 2 مس كرمان 0 1396/02/11