لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 راه آهن تهران 1 مس رفسنجان 0 1396/12/06 14:15
week 8 مس رفسنجان 1 راه آهن تهران 0 1396/07/18
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29
week 20 مس رفسنجان 4 راه آهن تهران 2 1395/10/30