لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 صباي قم 1 خونه به خونه مازندران 2 1396/11/01
week 3 خونه به خونه مازندران 4 صباي قم 0 1396/06/05