لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 صباي قم 3 ایرانجوان بوشهر 4 1396/11/14
week 5 ایرانجوان بوشهر 0 صباي قم 0 1396/06/27