لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صباي قم 2 گل گهر سیرجان 2 1396/07/02
week 23 گل گهر سیرجان 5 صباي قم 1 1396/11/24 14:00