لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 صباي قم 0 مس رفسنجان 2 1396/08/30