لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 صباي قم 0 ماشین سازی تبریز 4 1397/02/03 17:00
week 16 ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1396/09/12
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام
week 18 ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1395/11/03 14:00 یادگار امام