لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صباي قم 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/05/23
week 19 نفت مسجد سلیمان 2 صباي قم 1 1396/10/24
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صباي قم 2 نفت مسجد سلیمان 0 1393/05/28 19:15
week 19 نفت مسجد سلیمان 1 صباي قم 0 1393/11/16 15:30