لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 ملوان بندر انزلي 1 اکسين البرز 0 1396/10/24
week 2 اکسين البرز 1 ملوان بندر انزلي 0 1396/05/23
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ملوان بندر انزلي 1 اکسين البرز 0 1395/06/18
week 23 اکسين البرز 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/18