لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 1 1396/06/05
week 20 بادران تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/11/01
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 0 1395/08/02
week 28 بادران تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/23