لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 28 فجر سپاسي شیراز 2 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/12/26 15:00
week 11 آينده سازان برق جديد فارس 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/08/10