لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 30 فجر سپاسي شیراز 2 اکسين البرز 0 1397/01/15 16:15
week 13 اکسين البرز 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/08/23
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12
week 5 اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12