لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 1 1396/05/16
week 18 بادران تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/10/17
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 27 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 0 1395/12/17
week 10 بادران تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/07/25