لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 26 فجر سپاسي شیراز 2 شهرداري ماهشهر 1 1396/12/13 14:30
week 9 شهرداري ماهشهر 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/07/24