برنامه بازی ها Saipa Tehran - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/08/16 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Saipa Tehran

1399/08/29 16:35

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/09/05 16:20

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 1

Saipa Tehran

1399/09/11 16:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

3 - 0

Saipa Tehran

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 1

Saipa Tehran

1399/10/03 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/10/09 15:20

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 0

Saipa Tehran

1399/10/15 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

2 - 1

Zobahan Isfahan

1399/10/26 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 1

Saipa Tehran

1399/11/04 16:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Gol Gohar

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

Saipa Tehran

1399/11/17 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1399/11/26 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/11 17:25

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Saipa Tehran

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1400/01/16 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

Saipa Tehran

1400/01/22 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Foolad Khouzestan

1400/02/31 19:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

1400/02/18 21:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Peykan Tehran

1400/02/26 19:25

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Saipa Tehran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Shahre Khodro

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

-

Saipa Tehran

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Esteghlal Tehran

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

-

Saipa Tehran

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

آلومينيوم اراک

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Saipa Tehran

+