برنامه بازی ها Shahre Khodro - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

3 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/08/17 15:50

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Shahre Khodro

1399/09/02 16:40

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/06 15:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

3 - 0

Shahre Khodro

1399/09/10 16:15

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 2

Shahre Khodro

1399/09/16 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/09/23 15:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

3 - 1

Shahre Khodro

1399/09/28 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

2 - 2

آلومينيوم اراک

1399/10/03 15:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Shahre Khodro

1399/10/10 16:40

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 0

Saipa Tehran

1399/10/15 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

3 - 1

Shahre Khodro

1399/10/23 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 0

Nasaji Mazandran

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

1 - 3

Shahre Khodro

1399/11/11 17:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

0 - 1

1399/11/16 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

2 - 0

Shahre Khodro

1399/11/25 16:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Shahre Khodro

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

2 - 0

Peykan Tehran

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 0

Shahre Khodro

1399/12/28 16:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 1

Perspolis Tehran

1400/01/14 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 1

Zobahan Isfahan

1400/01/26 20:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Shahre Khodro

1400/03/04 19:35

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Gol Gohar

1400/02/30 19:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Shahre Khodro

1400/02/24 18:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Teraktorsazi Tabriz

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Shahre Khodro

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Shahre Khodro

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Sepahan Isfahan

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Shahre Khodro

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Foolad Khouzestan

+