گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

0 - 2

اوحدی مراغه

1399/10/18 14:00

شهداي گروس بيجار

0 - 0

ستارگان آژند آذربایجان

1399/10/16 14:00

کانیاو اشنویه

2 - 1

جام جم بیله سوار

1399/10/16 14:00

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 0

کاويان نقده

1399/10/17 14:00

نیکان مهر تهران

0 - 1

نفت ایرانیان تهران

1399/10/17 14:00

کیای تهران

1 - 1

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/17 14:00

گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/10/23 14:00

کاويان نقده

1 - 1

نیکان مهر تهران

1399/10/23 14:00

ذوب آهن اردبيل

1 - 1

عقاب تبريز

1399/10/23 14:00

گرين کشاورز نهاوند

1 - 1

کانیاو اشنویه

1399/10/23 14:00

اوحدی مراغه

2 - 2

خورشید مهر قروه کردستان

1399/10/23 14:00

نفت ایرانیان تهران

2 - 2

کیای تهران

1399/10/23 14:00

گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیای تهران

1 - 1

کاويان نقده

1399/10/29 14:00

خورشید مهر قروه کردستان

2 - 1

ذوب آهن اردبيل

1399/10/30 14:00

شهداي گروس بيجار

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/29 14:00

ستارگان آژند آذربایجان

1 - 0

جام جم بیله سوار

1399/10/30 14:00

کانیاو اشنویه

0 - 1

نفت ایرانیان تهران

1399/10/29 14:00

نیکان مهر تهران

0 - 0

اوحدی مراغه

1399/10/29 14:00

گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اردبيل

0 - 1

نیکان مهر تهران

1399/11/07 14:00

کاويان نقده

0 - 0

کانیاو اشنویه

1399/11/08 14:00

نفت ایرانیان تهران

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/11/07 14:00

اوحدی مراغه

3 - 0

کیای تهران

1399/11/08 14:00

گرين کشاورز نهاوند

2 - 1

ستارگان آژند آذربایجان

1399/11/08 14:00

عقاب تبريز

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/11/07 14:00

گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 2

کاويان نقده

1399/11/12 14:00

کانیاو اشنویه

2 - 0

اوحدی مراغه

1399/11/13 14:00

جام جم بیله سوار

1 - 3

گرين کشاورز نهاوند

1399/11/12 14:00

ستارگان آژند آذربایجان

0 - 1

نفت ایرانیان تهران

1399/11/13 14:00

کیای تهران

2 - 1

ذوب آهن اردبيل

1399/11/12 14:00

نیکان مهر تهران

2 - 0

عقاب تبريز

1399/11/12 14:00

گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 0

ستارگان آژند آذربایجان

1399/11/23 14:30

نفت ایرانیان تهران

4 - 1

جام جم بیله سوار

1399/11/19 14:30

عقاب تبريز

1 - 5

کیای تهران

1399/11/18 14:30

ذوب آهن اردبيل

0 - 1

کانیاو اشنویه

1399/11/19 14:30

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

نیکان مهر تهران

1399/11/18 14:30

اوحدی مراغه

3 - 5

شهداي گروس بيجار

1399/11/19 14:30

گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربایجان

2 - 1

اوحدی مراغه

1399/11/28 14:30

کیای تهران

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/11/25 14:30

جام جم بیله سوار

3 - 2

کاويان نقده

1399/11/28 14:30

کانیاو اشنویه

1 - 0

عقاب تبريز

1399/11/25 14:30

گرين کشاورز نهاوند

0 - 1

نفت ایرانیان تهران

1399/11/25 14:30

شهداي گروس بيجار

2 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/11/25 14:30

گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اردبيل

1 - 0

ستارگان آژند آذربایجان

1399/12/03 14:30

عقاب تبريز

1 - 2

شهداي گروس بيجار

1399/12/02 14:30

اوحدی مراغه

1 - 2

جام جم بیله سوار

1399/12/03 14:30

نیکان مهر تهران

1 - 1

کیای تهران

1399/12/02 14:30

کاويان نقده

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/03 14:30

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

کانیاو اشنویه

1399/12/02 14:30

گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربایجان

2 - 1

عقاب تبريز

1399/12/08 13:00

نفت ایرانیان تهران

2 - 0

کاويان نقده

1399/12/08 14:45

گرين کشاورز نهاوند

6 - 1

اوحدی مراغه

1399/12/08 14:45

شهداي گروس بيجار

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/07 14:45

کانیاو اشنویه

3 - 1

نیکان مهر تهران

1399/12/07 14:45

جام جم بیله سوار

2 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/12/08 14:45

گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدی مراغه

1 - 4

نفت ایرانیان تهران

1399/12/12 14:30

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

ستارگان آژند آذربایجان

1399/12/12 14:30

کیای تهران

1 - 1

کانیاو اشنویه

1399/12/11 14:30

نیکان مهر تهران

2 - 0

شهداي گروس بيجار

1399/12/11 14:30

ذوب آهن اردبيل

0 - 1

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/12 14:30

عقاب تبريز

2 - 1

جام جم بیله سوار

1399/12/12 14:30

گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

4 - 1

اوحدی مراغه

1399/12/17 14:45

ستارگان آژند آذربایجان

4 - 0

نیکان مهر تهران

1399/12/17 14:45

نفت ایرانیان تهران

1 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/12/17 14:45

گرين کشاورز نهاوند

7 - 2

عقاب تبريز

1399/12/17 14:45

جام جم بیله سوار

2 - 2

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/17 14:45

شهداي گروس بيجار

2 - 1

کیای تهران

1399/12/17 14:45

گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیکان مهر تهران

7 - 0

جام جم بیله سوار

1399/12/23 15:00

کیای تهران

2 - 1

ستارگان آژند آذربایجان

1399/12/23 15:00

عقاب تبريز

0 - 0

نفت ایرانیان تهران

1399/12/23 15:00

کانیاو اشنویه

5 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/12/23 15:00

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 2

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/23 15:00

ذوب آهن اردبيل

1 - 2

کاويان نقده

1399/12/23 15:00

گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدی مراغه

3 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/12/28 15:00

نفت ایرانیان تهران

3 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/28 15:00

گرين کشاورز نهاوند

3 - 1

نیکان مهر تهران

1399/12/28 15:00

ستارگان آژند آذربایجان

0 - 0

کانیاو اشنویه

1399/12/28 15:00

جام جم بیله سوار

3 - 0

کیای تهران

1399/12/28 15:00

کاويان نقده

2 - 0

عقاب تبريز

1399/12/28 15:00