لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 0 الریان قطر 0 1396/01/21 19:00
هفته الریان قطر 3 پرسپولیس تهران 1 1395/12/24 18:55