لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 2 بنیادکار ازبکستان 1 1396/01/22 20:00
هفته بنیادکار ازبکستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/12/23 16:30