لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الاهلی عربستان 2 العین امارات 2 1395/12/23 21:00
هفته العین امارات 2 الاهلی عربستان 2 1396/01/22 20:05