لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الجزیره امارات 0 الفاتح عربستان 0 1396/01/21 20:15
هفته الفاتح عربستان 3 الجزیره امارات 1 1395/12/24 18:50