لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته لکوموتیو ازبکستان 1 استقلال تهران 1 1396/01/22 15:30
هفته استقلال تهران 2 لکوموتیو ازبکستان 0 1395/12/23 19:00