لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الاهلی امارات 0 التعاون عربستان 0 1395/12/23 20:00
هفته التعاون عربستان 1 الاهلی امارات 3 1396/01/22 22:30