لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 0 پدیده خراسان 0 1396/08/29 17:30 آزادی
هفته 27 پدیده خراسان 0 پرسپولیس تهران 1 1397/01/18 17:00 ثامن الائمه
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پدیده خراسان 1 پرسپولیس تهران 2 1395/09/19 14:10 ثامن الائمه
هفته 28 پرسپولیس تهران 4 پدیده خراسان 0 1396/01/30 17:45 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پرسپولیس تهران 2 پدیده خراسان 2 1394/05/09 19:35 آزادی
هفته 16 پدیده خراسان 2 پرسپولیس تهران 2 1394/10/05 14:45 ثامن الائمه
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پرسپولیس تهران 1 پدیده خراسان 1 1393/06/03 19:10
هفته 20 پدیده خراسان 0 پرسپولیس تهران 1 1393/11/24 15:00
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته پرسپولیس تهران 5 پدیده خراسان 1 1392/08/01 16:45