لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 سايپـا تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1396/05/12 20:30 پاس قوامین
هفته 17 صنعت نفت آبادان 3 سايپـا تهران 0 1396/10/08 16:45 تختی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 1 1395/09/18 15:30 تختی
هفته 28 سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1396/01/31 17:45 پاس قوامین
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1391/08/05
هفته 30 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 3 1391/12/27
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 4 1390/09/28
هفته 34 سايپـا تهران 2 صنعت نفت آبادان 2 1391/02/22
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 0 1389/05/10
هفته 19 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1389/09/28
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 صنعت نفت آبادان 2 سايپـا تهران 0 1386/07/27
هفته 27 سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1387/01/25
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سايپـا تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1381/09/21
هفته 20 صنعت نفت آبادان 1 سايپـا تهران 2 1382/02/05