لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ذوب آهن اصفهان 3 ماشین سازی تبریز 2 1395/08/28 16:30
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ماشین سازی تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1395/09/18 14:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 28 ذوب آهن اصفهان 2 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/31 17:45 ذوب آهن فولادشهر