لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سپاهان اصفهان 4 صباي قم 1 1395/09/19 14:15 نقش جهان
هفته 28 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1396/01/31 17:45 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 0 1394/07/02 17:20 یادگار امام
هفته 22 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 2 1394/12/16 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 1 1393/06/27 18:30
هفته 24 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 0 1394/01/15 17:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 1 1392/06/01 19:30
هفته 21 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1392/10/14 15:00
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1391/07/28
هفته 29 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 0 1391/12/18
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 0 1390/05/17
هفته 19 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 2 1390/10/21
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1389/11/11
هفته 31 سپاهان اصفهان 0 صباي قم 0 1390/02/05
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 3 صباي قم 1 1388/07/03
هفته 25 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 2 1388/11/08
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 0 1387/06/03
هفته 21 صباي قم 1 سپاهان اصفهان 1 1387/10/14
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1386/09/06
هفته 32 سپاهان اصفهان 2 صباي قم 2 1386/02/22
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 صباي قم 0 سپاهان اصفهان 0 1385/10/15
هفته 30 سپاهان اصفهان 3 صباي قم 2 1386/03/07
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صباي قم 3 سپاهان اصفهان 1 1384/07/11
هفته 21 سپاهان اصفهان 0 صباي قم 2 1384/11/14
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپاهان اصفهان 1 صباي قم 0 1383/07/03
هفته 18 صباي قم 2 سپاهان اصفهان 1