لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام
هفته 16 صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 1 1395/10/22 15:00 تختی
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 1 1391/06/31
هفته 23 صباي قم 3 صنعت نفت آبادان 2 1391/11/05
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 3 1390/08/08
هفته 29 صباي قم 2 صنعت نفت آبادان 2 1391/01/19
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 صنعت نفت آبادان 3 صباي قم 1 1389/09/07
هفته 33 صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1390/02/25
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 3 1386/08/25
هفته 31 صباي قم 3 صنعت نفت آبادان 1 1387/02/16