برنامه بازی ها آسمان مشهد - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

2 - 1

شهدا مقاومت جويبار

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

2 - 0

آسمان مشهد

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 0

شهروند نور

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

2 - 0

آسمان مشهد

1399/11/07 14:0

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Damash Paresh

3 - 0

آسمان مشهد

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 3

آسمان مشهد

1399/12/03 14:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 0

درياي حربده محمودآباد

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

2 - 2

آسمان مشهد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 2

1399/12/28 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سيمان شاهرود

3 - 0

آسمان مشهد

1400/01/08 16:30