برنامه بازی ها هرنگ جوان بستک هرمزگان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

0 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

4 - 2

عقاب شيراز

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس شيراز

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/01 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1 - 0

1399/11/13 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

1 - 1

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/17 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

2 - 0

رضواني اصفهان

1399/11/23 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

0 - 1

خليج فارس ميناب

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/08 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

3 - 4

صنعت فولاد اصفهان

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

1 - 2

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

2 - 2

ون پارس نقش جهان

1399/12/28 15:00