لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداری بندرعباس 2 شهداي رزکان کرج 1 1400/09/12 14:00
week 17 شهداي رزکان کرج 1 شهرداری بندرعباس 0 1400/12/25 14:45