برنامه بازی ها - League Division 3 2021


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

0 - 1

1399/10/18 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

سيمان شاهرود

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جويبار

0 - 1

1399/11/07 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 2

شريعت نوين مشهد

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

2 - 1

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

کيان اراک

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

2 - 1

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Damash Paresh

1399/12/10 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 5

1399/12/14 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

7 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/18 14:45

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 2

1399/12/28 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 1

درياي حربده محمودآباد

1400/01/08 16:30