برنامه بازی ها صنعت ابريشم اصفهان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

3 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/02/02 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

2 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/08 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 2

1400/02/18 20:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/24 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

3 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/30 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

1 - 2

خليج فارس ماهشهر

1400/03/05 18:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/03/11 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

1 - 0

يزد لوله

1400/03/18 19:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/03/24 20:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

3 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/04/07 20:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/04/12 20:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/04/17 20:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/04/22 19:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/28 19:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

3 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/05/02 20:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/09 20:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

1 - 2

صنعت ابريشم اصفهان

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 4

فرهنگ رامهرمز

1400/05/19 20:00