برنامه بازی ها Padide Khorasan - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/05/04 20:45

امام رضا (ع)

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/05/11 20:45

غدیر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/05/19 20:00

امام رضا (ع)

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 2

پدیده خراسان

1397/05/25 18:30

سردار جنگل

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 1

پيکان تهران

1397/06/02 18:35

امام رضا (ع)

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/06/08 19:00

ذوب آهن فولادشهر

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/07/01 19:00

امام رضا (ع)

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1397/07/06 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 0

فولاد خوزستان

1397/07/26 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده خراسان

1397/08/03 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

نساجی مازندران

1397/08/11 16:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پدیده خراسان

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سايپـا تهران

1397/09/04 15:45

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

پدیده خراسان

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

ماشین سازی تبریز

1397/09/16 17:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پدیده خراسان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

استقلال خوزستان

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

پدیده خراسان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپيدرود رشت

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

پدیده خراسان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

ذوب آهن اصفهان

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

-

پدیده خراسان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

پدیده خراسان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پدیده خراسان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

استقلال تهران

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

پدیده خراسان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپاهان اصفهان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

-

پدیده خراسان

+