برنامه بازی ها Esteghlal Khouzestan - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

استقلال خوزستان

1397/05/05 20:00

یادگار امام

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

پدیده خراسان

1397/05/11 20:45

غدیر

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1397/05/18 20:30

غدیر

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 2

استقلال خوزستان

1397/05/26 20:30

تختی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

2 - 0

سپيدرود رشت

1397/06/02 20:15

غدیر

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1397/06/08 20:15

شهدا

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/06/31 18:45

غدیر

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

6 - 0

استقلال خوزستان

1397/07/06 17:40

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 2

پارس جنوبي جم

1397/07/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

استقلال خوزستان

1397/08/04 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1397/08/11 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 0

استقلال خوزستان

1397/08/18 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

استقلال تهران

1397/09/04 17:35

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

استقلال خوزستان

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

سپاهان اصفهان

1397/09/24 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

ماشین سازی تبریز

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

استقلال خوزستان

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

استقلال خوزستان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

پيکان تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال خوزستان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

استقلال خوزستان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

فولاد خوزستان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال خوزستان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

نساجی مازندران

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

استقلال خوزستان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

سايپـا تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

استقلال خوزستان

+