1397/07/09

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - استقلال تهران

20:00

لیگ برتر

:

هفته 6

ورزشگاه خانگی: شهید بهنام محمدی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن