1397/05/12

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز

20:45

لیگ برتر

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: تختی

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن