لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 32 ماشین سازی تبریز 1 مس رفسنجان 1 1397/01/28 17:00
week 15 مس رفسنجان 0 ماشین سازی تبریز 0 1396/09/06
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 37 ماشین سازی تبریز 3 مس رفسنجان 0 1395/02/21
week 18 مس رفسنجان 1 ماشین سازی تبریز 1 1394/09/16