برنامه بازی ها نفت مسجد سلیمان - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 3 ماشین سازی تبریز 0 1396/05/16 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/05 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/06/11 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/27 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 1 1396/07/01 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن تهران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/07/06 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 2 ملوان بندر انزلي 2 1396/07/18 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري تبريز 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/07/24 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري ماهشهر نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان مس كرمان خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آينده سازان برق جديد فارس نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان بادران تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان صباي قم خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان راه آهن تهران خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان شهرداري تبريز خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان مس رفسنجان خلاصه بازی