برنامه بازی ها راه آهن یزدان - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 گل گهر سیرجان 2 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 0 راه آهن یزدان 0 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن یزدان 2 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 بادران تهران 1 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 0 راه آهن یزدان 2 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 3 استقلال اهواز 0 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 6 راه آهن یزدان 0 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 آلومينيوم اراک 0 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 راه آهن یزدان 2 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 سپيدرود رشت 0 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد یزد 2 راه آهن یزدان 2 1395/08/08 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 راه آهن یزدان 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 1 راه آهن یزدان 1 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 نساجی مازندران 1 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 5 راه آهن یزدان 0 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 5 راه آهن یزدان 1 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 ملوان بندر انزلي 2 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 4 راه آهن یزدان 2 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/07 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 0 راه آهن یزدان 0 1395/11/11 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 3 خيبر خرم آباد 1 1395/11/18 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 1 راه آهن یزدان 1 1395/11/25 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 2 راه آهن یزدان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت راه آهن یزدان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان فولاد یزد خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان راه آهن یزدان خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان مس كرمان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران راه آهن یزدان خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی