برنامه بازی ها فجر سپاسي شیراز - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 1 1396/05/16 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1396/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 مس رفسنجان 0 1396/06/05 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/06/11 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1396/06/27 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 ایرانجوان بوشهر 0 1396/07/02 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/07/12 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 2 1396/07/18 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري ماهشهر 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/07/24 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز راه آهن تهران خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آينده سازان برق جديد فارس فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز شهرداري تبريز خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن تهران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري تبريز فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز مس كرمان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز صباي قم خلاصه بازی