برنامه بازی ها اکسين البرز - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 3 نساجی مازندران 1 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 2 اکسين البرز 1 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 3 استقلال اهواز 0 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 1 اکسين البرز 2 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 1 اکسين البرز 0 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 1 بادران تهران 0 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 2 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 1 فولاد یزد 1 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 1 اکسين البرز 0 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 0 اکسين البرز 3 1395/08/18 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 راه آهن یزدان 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 2 اکسين البرز 1 1395/09/30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 3 اکسين البرز 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 3 اکسين البرز 1 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 0 اکسين البرز 1 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 گل گهر سیرجان 0 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 0 اکسين البرز 0 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 2 خيبر خرم آباد 0 1395/11/06 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/18 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 1 اکسين البرز 1 1395/11/25 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 پارس جنوبي جم 0 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد یزد 0 اکسين البرز 3 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز مس كرمان خلاصه بازی