برنامه بازی ها اکسين البرز - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

اکسين البرز

1396/05/16

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1396/05/23

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري تبريز

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/05

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

2 - 0

راه آهن تهران

1396/06/11

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آينده سازان برق جديد فارس

1 - 0

اکسين البرز

1396/06/27

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/07/03

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/07/12

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/07/18

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 1

مس رفسنجان

1396/07/24

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

اکسين البرز

1396/07/29

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

2 - 2

بادران تهران

1396/08/10

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

0 - 1

اکسين البرز

1396/08/16

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1396/08/23

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

اکسين البرز

1396/08/30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

3 - 2

ایرانجوان بوشهر

1396/09/06

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خونه به خونه مازندران

1 - 0

اکسين البرز

1396/09/12

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

2 - 0

آلومينيوم اراک

1396/09/19

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

گل گهر سیرجان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

-

اکسين البرز

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

شهرداري تبريز

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

راه آهن تهران

-

اکسين البرز

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

آينده سازان برق جديد فارس

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري ماهشهر

-

اکسين البرز

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

اکسين البرز

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

مس كرمان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

-

اکسين البرز

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

ماشین سازی تبریز

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

-

اکسين البرز

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

صباي قم

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

-

اکسين البرز

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

-

اکسين البرز

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

-

خونه به خونه مازندران

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

اکسين البرز