برنامه بازی ها پارس جنوبي جم - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 مس رفسنجان 0 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 0 پارس جنوبي جم 0 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد یزد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 سپيدرود رشت 1 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 2 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 1 پارس جنوبي جم 0 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 راه آهن یزدان 2 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 1 پارس جنوبي جم 2 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/08/08 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 1 پارس جنوبي جم 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 1 پارس جنوبي جم 1 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 استقلال اهواز 0 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 0 خيبر خرم آباد 0 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 2 آلومينيوم اراک 1 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 0 پارس جنوبي جم 2 1395/11/07 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 فولاد یزد 0 1395/11/11 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 0 پارس جنوبي جم 0 1395/11/16 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 پارس جنوبي جم 0 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 مس كرمان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم بادران تهران خلاصه بازی