برنامه بازی ها گل گهر سیرجان - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 گل گهر سیرجان 2 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 2 اکسين البرز 1 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 3 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 2 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 3 گل گهر سیرجان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 4 استقلال اهواز 0 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 1 گل گهر سیرجان 1 1395/08/08 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 2 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 گل گهر سیرجان 0 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 2 فولاد یزد 1 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 5 راه آهن یزدان 1 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 0 گل گهر سیرجان 0 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1395/11/12 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 1 گل گهر سیرجان 1 1395/11/18 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان خيبر خرم آباد خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد یزد گل گهر سیرجان خلاصه بازی