برنامه بازی ها گل گهر سیرجان - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 1 اکسين البرز 1 1396/05/16 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 0 گل گهر سیرجان 1 1396/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 2 ماشین سازی تبریز 1 1396/06/05 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 3 گل گهر سیرجان 1 1396/06/11 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1396/06/27 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 گل گهر سیرجان 2 1396/07/02 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 0 1396/07/12 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 2 1396/07/18 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 1 ایرانجوان بوشهر 2 1396/07/24 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان راه آهن تهران خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري تبريز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري ماهشهر گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان مس كرمان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان صباي قم خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن تهران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان شهرداري تبريز خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آينده سازان برق جديد فارس گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان شهرداري ماهشهر خلاصه بازی