برنامه بازی ها نساجی مازندران - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نساجی مازندران

1396/05/16

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1396/05/23

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 2

نساجی مازندران

1396/06/05

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

خونه به خونه مازندران

1396/06/11

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري ماهشهر

2 - 2

نساجی مازندران

1396/06/27

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1396/07/02

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اکسين البرز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/07/12

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 0

شهرداري تبريز

1396/07/18

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 2

نساجی مازندران

1396/07/24

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

آينده سازان برق جديد فارس

1396/08/04

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

3 - 1

مس رفسنجان

1396/08/10

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/16

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

صباي قم

1396/08/23

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 0

نساجی مازندران

1396/08/30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1396/09/06

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

0 - 0

نساجی مازندران

1396/09/12

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 1

راه آهن تهران

1396/09/19

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1396/10/17

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 1

نساجی مازندران

1396/10/24

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1396/11/01

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خونه به خونه مازندران

2 - 1

نساجی مازندران

1396/11/19

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1396/11/14

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

3 - 0

نساجی مازندران

1396/11/24 14:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

2 - 2

اکسين البرز

1396/11/30 14:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري تبريز

-

نساجی مازندران

1396/12/06 14:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

مس كرمان

1396/12/13 14:30

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آينده سازان برق جديد فارس

-

نساجی مازندران

1396/12/20 14:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

-

نساجی مازندران

1396/12/26 15:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

بادران تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صباي قم

-

نساجی مازندران

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

ماشین سازی تبریز

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

فجر سپاسي شیراز

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

راه آهن تهران

-

نساجی مازندران